Helyi hírek

Megjelent a tegnap bejelentett szigorításokat tartalmazó rendelet

  • Nyomtatás

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról – hatályos 2021.03.08-tól

1. Általános rendelkezések

Nem terjed ki a hatálya közfinanszírozott eü szolgáltatókra és a nagykereskedelmi tevékenységre. Részletek a címre kattintva…

 


2. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai – hatályos 2021.03.22-ig

 

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a  lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

 

települések belterületén, az  utcán és a  közterületen mindenki köteles maszkot viselni, kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.

 

A  kijárási tilalmon kívüli időben (tehát reggel 5 és este 8 óra között) az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni. A  külterületen, illetve a  települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

 

3. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések  hatályos 2021.03.22-ig

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben tartózkodni.

 

A  kijárási tilalmon kívüli időben (tehát 5 és 20 óra között) az  R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a  tartózkodás és a vásárlás

 

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

 

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

 

c) a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

 

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

 

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

 

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

 

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

 

h) a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

 

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

 

j) a nemzeti dohányboltban és

 

k) az újságosnál.

 

A  fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

 

Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

vendéglátó üzletben való tartózkodás – az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek

 

4. A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

 

A  nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az  elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a  továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás

 

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések hatályos 2021.03.22-ig

 

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

 

1. a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),

 

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

 

3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

 

4. a szociális szolgáltatás,

 

5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

 

6. a totózó és lottózó szolgáltatás,

 

7. a  járműszerviz szolgáltatás, a  mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a  háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

 

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

 

9. a temetkezési szolgáltatás,

 

10. az állategészségügyi szolgáltatás,

 

11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

 

12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

 

13. a közétkeztetési szolgáltatás,

 

14. az állattenyésztési szolgáltatás,

 

15. az ügyvédi szolgáltatás,

 

16. a biztonsági szolgáltatás,

 

17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

 

18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

 

19. a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a fent felsoroltak kivétellel – tilos tartózkodni.

 

Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a  személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

Tilos a  játékkaszinónak, illetve a  kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a  játékkaszinó, valamint a  kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

A szálláshelyen tartózkodásra a korábbi szabályozás érvényes (tehát pl üzleti célból). A  szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendég a  szálláshelyen található fenti szolgáltatási helyszíneket nem látogathatja. védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a korábban meghozott jogszabályban meghatározottaknak megfelelően – a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

 

6. Jogkövetkezmények – Rendőrség ellenőriz, ezt itt nem részletezem, a mellékelt közlöny tartalmazza

 

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések hatályos 2021.04.07-ig

 

A  köznevelési intézmények – az  óvoda és a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

 

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

 

A  kollégiumok – a  középfokú oktatási intézmények tekintetében az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 

A  köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a  kormányzati intézkedések végrehajtásáról a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést –a  képzésben részt vevő személyek és az  oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető.

 

8. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések hatályos 2021.03.22-ig

 

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez  feltétlenül szükséges, így különösen a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

 

A  munkáltatói intézkedés a  közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az  írásba foglalás mellőzésével közlendő.

 

9. A gazdaság működésére vonatkozó szabályok hatályos 2021.03.22-ig

 

A Kormány felkéri a  gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a  gazdaság működtetése során az  otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

 

A 484/2020. Korm rendelet (korlátozásokról) 2021. március 22-ig szól (március 16 helyett)

 

A jogszabály szövege innen tölthető le:  https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/49938f217e712ce35fbd9be13af1113f65703127/megtekintes