Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Magyar falu program

2020 rendezvények

Térségi újság letöltése

Pilis-Dunakanyar Hírmondó

Követés a facebookon

Követés a facebookon

I love Dunakanyar

Együtt az egészségért

Helyi hírek

 TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

2015. március 1-jétől került bevezetésre a települési támogatás. Szigetmonostor képviselő-testülete a helyi rendeletében annak függvényében, hogy milyen célra kérik a települési támogatás az ügyfelek, különböző feltételeket és ezáltal különböző jövedelemhatárokat határozott meg. Mindenhez minden esetben csatolni kell a nyomtatványt és jövedelem igazolásokat. Részletek a címre kattintva…

 

Amennyiben rendkívüli települési támogatás kerül megigénylésre azért, mert kérelmező létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások jelentkeznek egyszeri rendkívüli települési támogatás állapítható meg. A segélyre való jogosultság jövedelemhatára egyedülálló személynek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 180%-a (2020-ban: 51.300.- Ft), családos kérelmező esetén pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-a (2020-ban: 39.900.- Ft)

Az egy alkalomra szóló támogatás összege legfeljebb 50.000.- Ft lehet, és negyedévente igényelhető. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az összeget különböző szempontok figyelembevételével határozza meg: pl. családi helyzet, életkörülmények.

A támogatás adható természetbeni és pénzbeli ellátásként is.

A bizottság, a beérkező kérelmek számától függetlenül, havonta egyszer ülésezik a hónap utolsó szerdáján.

A rendelet szerint az a szigetmonostori lakos kérelmezheti a települési gyógyszertámogatás megállapítását:

a)      akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az 50.000.- Ft-ot és jövedelmének minimum 10%-át gyógyszerre költi, vagy

b)      akinek családjában az egy főre eső jövedelem eléri az 50.000.- Ft-ot, de nem haladja meg a 70.000.- Ft-ot, és jövedelmének minimum 15%-át gyógyszerre költi, vagy

c)       akinek családjában az egy főre eső jövedelem eléri az 70.000.- Ft-ot, de nem haladja meg a 90.000.- Ft-ot, és jövedelmének minimum 20%-át gyógyszerre költi.

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a család jövedelemigazolását, valamint a háziorvos igazolását a havi rendszerességgel szedett gyógyszerekről és azok árairól, hogy látható legyen, a kérelmező jövedelmének hány százalékát költi gyógyszerekre.

A gyógyszertámogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség, de maximum 10.000.- Ft.

A települési temetési támogatást a polgármester állapítja meg. A kérelmet a temetést követő 30 napon belül kell benyújtani. Itt az egy főre eső jövedelem nem lehet több, mint az öregségi nyugdíjminimum 300%-a (2020-ban: 85.500.- Ft). A helyi rendelet tartalmazza, hogy a segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség, melyet a testület 200.000.- Ft-ban határozott meg, 10%-ánál kevesebb nem lehet. Ez 20.000.- Ft-ot jelent, de a segély elérheti a 200.000.- Ft-ot is, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Egyedi elbírálással kerül megállapításra a támogatás összege. A települési temetési támogatást kérelmezni lehet a temetési költségek megelőlegezésére, vagy azok utólagos megtérítésére.

Települési gyermeknevelési támogatás jogcímen támogatást az igényelhet, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2020-ban: 57.000.- Ft), és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatás kérhető a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, a védőnő, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatás igénybevételéhez szükséges anyagi támogatásra. A támogatás eseti jelleggel nyújtható, évente maximum négy alkalommal, maximum 50.000.- Ft összegben.

Települési támogatás települési szociális kamatmentes kölcsönként is adható. A helyi rendeletben az a kikötés, hogy csak az jogosult a kamatmentes kölcsönre, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem minimum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-a (2020-ban: 39.900.- Ft) tekintettel arra, hogy jelenleg is van a kölcsönből lévő kintlévőség, mivel nem fizetik vissza. Így a testület úgy gondolta, hogy a minimum jövedelem meghatározása valami féle garancia arra, hogy rendelkezésre áll fedezet a visszafizetésére. Ha a kérelmező 100.000.- Ft alatti összegben igényel kölcsönt, akkor a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre dönteni, ha viszont a 100.000.- Ft-ot meghaladja, akkor viszont a Képviselő-testület dönt a kérelemről.

Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek a rendeletben meghatározott egyéb feltételek. Szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg nem egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2020-ban 76.950.- Ft,), egyedül élő kérelmező esetén pedig a 350%-ot (99.750.- Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint kérelmező a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik és annak tulajdonosa, bérlője.

A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait. A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek kezdő napja a kérelem benyújtása hónapjának első napja. A támogatás havi összege arányszámokkal kerül megállapításra. A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem egyedül élő kérelmező esetén:

 

egy fogyasztási egységre jutó jövedelem

támogatás összege

0 - 30.000.- Ft között

7.000.- Ft

30.001.- Ft - 50.000.- Ft között

6.000.- Ft

50.001.- Ft – 71.250.- Ft

5.000.- Ft

 

A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege egyedül élő kérelmező esetén:

 

egy fogyasztási egységre jutó jövedelem

támogatás összege

0 - 40.000.- Ft között

9.000.- Ft

40.001.- Ft - 70.000.- Ft között

8.000.- Ft

70.001.- Ft – 99.750.- Ft

7.000.- Ft

 

Települési ápolási támogatás célja, hogy azon nagykorú személyeket segítse, akik hozzátartozójuk ápolása miatt keresőtevékenységet folytatni nem tudnak. Súlyosan fogyatékos, illetve tartós beteg hozzátartozó ápolása esetén igényelheti a jogosult személy. A Szociális és Egészségügyi Bizottság települési ápolási támogatás állapít meg azon hozzátartozó részére, aki 18. életévét betöltött tartós beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 140%-át (2020-ban: 39.900.- Ft-ot), egyedülálló esetén annak 190%-át (2020-ban: 54.150.- Ft-ot). Továbbá az ápoló és az ápolt személy is Szigetmonostor településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen is él.

 

A támogatás összege 22.800.- Ft. A támogatás mellett kérelmező keresőtevékenységet maximum 4 órában folytathat. A megállapított támogatást 2 évente felül kell vizsgálni, de az Önkormányzat bármikor ellenőrizheti.

 

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

 

Képviselő-testület írhatja elő, hogy milyen esetekben nyújtja az ellátást természetbeni formában. Természetbeni ellátás például az Erzsébet-utalvány, tüzelő, élelmiszercsomag, tankönyv- vagy tanszervásárlás, stb. Szigetmonostor tekintetében a szociálisan rászorulók részére az alábbi természetbeni ellátások állapíthatók meg: rendkívüli települési támogatás, köztemetést, diákétkeztetési hozzájárulás.

 

·         Köztemetés 

 

Köztemetés elrendeléséről a Polgármester dönt, aki méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b)pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

 

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 180%-át (2020-ban 51.300.- Ft), egyedül élő esetén a 200 %-át (57.000.- Ft),

 

b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 130 %-át (2020-ban 37.050.- Ft), egyedül élő esetén a 150 %-át (42.750.- Ft),

 

és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.

 

·         Diákétkeztetési hozzájárulás

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyéni rászorultság alapján, az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat csökkentheti, ha térítési díj fizetésére kötelezett családjában a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné és az egy főre jutó havi jövedelem az alábbi:  

 

Egy főre eső jövedelem egyedülálló személy esetén

Egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetén

kedvezmény mértéke

az öregségi nyugdíj 0-199%-a (56.715.-)

az öregségi nyugdíj 0-174%-a (49.590.-)

100%

az öregségi nyugdíj 200-220%-a (57.000-62.700.- Ft)

az öregségi nyugdíj 175-200%-a (49.872.-57.000.- Ft)

50%

 

Azon szülők szokták kérelmezni, akik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe nem férnek bele a jövedelemhatár miatt.

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A szigetmonostori önkormányzat a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja a szociálisan rászorultak részére: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. A személyes gondoskodás körébe tartozik az alapellátást és a szakosított ellátást, ám Szigetmonostor, tekintettel arra, hogy kis lélekszámú település, csak a fentebb felsorolt alapellátást biztosítja, viszont az alapellátások igénybevételét valamennyi településen biztosítani kell.

A személyes gondoskodást az önkormányzat, valamint a velük szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyek a Szt-ben, valamint további jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítják. A házi segítségnyújtási feladatot a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés keretében biztosítja az önkormányzat, a családsegítés körébe tartozó feladatait pedig a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével látja el.

 

·         Szociális étkeztetés

 

A szociális étkeztetés keretében azoknak kell a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnia az önkormányzatnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A Szt. felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy ezen jogosultsági feltételeket saját rendeletében szabályozza.

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül egy éven át szociális étkeztetésben részesíthető

 

a)      idős kora miatt az, aki a 65. életévét betöltötte,

 

b)      betegsége miatt, korra tekintett nélkül az, aki mozgásában tartósan vagy átmenetileg korlátozott, valamint fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt az, akinek a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett tartósan vagy átmenetileg nem tudja biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést,

 

c)       hajléktalansága miatt az, aki ha nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét, vagy

 

d)      élethelyzetére tekintettel.

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A szociális étkeztetés térítési díja:

 

 

Egy főre eső jövedelem

Fizetendő napi térítési díj

 

0.- Ft – 28.999.- Ft

0.- Ft

 

29.000.- Ft – 49.999.- Ft

115.- Ft

 

50.000.- Ft – 74.999.- Ft

225.- Ft

 

75.000.- Ft – 99.999.- Ft

340.- Ft

 

100.000.- Ft – 118.000.- Ft

360.- Ft

 

118.001.- Ft – 140.000.- Ft

455.- Ft (100 %)

 

A 90. életévét betöltött személy mentesül térítési díj fizetése alól.

 

A térítési díj mérséklése, elengedése iránti kérelmek ügyében a képviselő-testület felhatalmazása alapján szintén a Bizottság dönt.

A betegségre, fogyatékosságra, pszichiátriai betegségre, szenvedélybetegségre tekintettel igényelt szociális étkeztetés esetében a kérelem mellé kötelezően csatolandó a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező háziorvos által kitöltött egészségi állapotra vonatkozó igazolás.

Aki esetleg jövedelmi viszonyai miatt nem jogosult szociális étkeztetésre, az kérhet vendégebédet, melynek az ára 900.- Ft.

 

Szigetmonostor, 2020. 11. 04.

 

Bottlik-Szilágyi Szabina aljegyző

 

 

 

Megosztás